Administratie

lijn

Wij begeleiden u graag van de eerste tot de laatste stap

lijn

Hulp bij het papierwerk

Ook na de uitvaartplechtigheid moeten er nog veel zaken geregeld worden. Er zijn namelijk heel wat mensen en instanties die van het overlijden op de hoogte gebracht moeten worden. We sommen hieronder de belangrijkste mensen en instanties op die verwittigd dienen te worden. Wij helpen u hier ook graag bij. Bij vragen of voor meer informatie kan u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Indien de overledene nog tewerkgesteld was, dient u een overlijdensattest te bezorgen aan de werkgever. Wanneer de overledene al op pensioen was, moet het overlijden bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente gemeld worden. Breng hiervoor het overlijdensattest en het dossiernummer binnen.

De bank is verplicht om bij het overlijden van een cliënt de rekeningen te blokkeren zodat de te betalen successierechten bepaald kunnen worden. Het is dus belangrijk om deze tijdig op de hoogte te brengen. De begrafeniskosten kunnen betaald worden met een overschrijving, ook al is de rekening nog geblokkeerd.

De afhandeling van verzekeringen kan verschillen naargelang de polis en de verzekeringsmaatschappij. In het geval van een levensverzekering moet de verzekeringsmaatschappij over een volledig dossier beschikken om tot uitbetaling over te kunnen gaan. U neemt hiervoor best contact op met de verzekeringsmaatschappij van de overledene.

Indien de overledene een uitkering genoot, moet de bevoegde instantie verwittigd worden zodat deze stopgezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een invaliditeits- of ziekteuitkering (ziekenfonds), vergoedingen voor beroepsziekten (Fonds voor beroepsziekten), een leefloon (OCMW) of een werkloosheidsuitkering (vakbond).

Huurcontracten gaan meestal over op de erfgenamen, tenzij anders bepaald werd in het contract. Probeer met alle betrokken partijen tot een compromis te komen. Maak hiervoor een afspraak met een bevoegde notaris.

Meld het overlijden bij het ziekenfonds waarbij de overledene ingeschreven is en neem hiervoor het lidboekje en het overlijdensattest mee.

Breng eventuele schuldeisers op de hoogte van het overlijden. Schulden worden ook aangegeven in de erfbelasting.

Verwittig de vakbond met een overlijdensattest. Sommige vakbonden betalen namelijk een premie uit in geval van overlijden.

Breng indien van toepassing ook het Fonds voor Kinderbijslag op de hoogte van het overlijden. Zij zullen u meer informatie geven over een aanpassing van de kinderbijslag.

In het jaar volgend op het overlijden moet u het overlijden op de belastingbrief aangeven. Voeg een attest van overlijden toe in bijlage. Het is niet nodig de belastingen onmiddellijk te verwittigen bij een overlijden.

Indien u een voertuig niet wilt behouden, stuurt u de nummerplaat vergezeld van een overlijdensattest binnen de twee maanden aangetekend terug naar de Dienst Inschrijving Voertuigen. Indien u het voertuig wil behouden, neemt u best contact op met de verzekeringsmaatschappij van de overledene.

Instanties zoals internetproviders, elektriciteitsleveranciers en watervoorziening brengt u indien nodig op de hoogte van het overlijden. Ook abonnementen op tijdschriften, kranten, streamingsdiensten en gsm-abonnementen annuleert u best.

De overledene kan zelf of bij een notaris een testament opgemaakt hebben. Vraag dus bij de notaris na of er een testament geregistreerd werd. Neem ook contact op met de notaris indien u een testament vindt dat de overledene zelf opgesteld heeft.  

Ga na of de nalatenschap meer zal kosten dan ze opbrengt en verwerp de erfenis eventueel indien de schulden groter zijn dan de inkomsten. Bij twijfel kunt u de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Hierdoor kunt u de erfenis definitief aanvaarden of verwerpen als de inventaris is opgemaakt.

Lees meer over het aanvaarden en aangeven van de nalatenschap

De erfbelasting is de belasting op nalatenschappen. Deze wordt berekend op de waarde van de goederen die de overledene nalaat. Als erfgenaam moet u een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse belastingdienst, op basis waarvan de erfbelasting wordt berekend. Bewaar alle bewijsstukken van uitgaven (grafconcessie, grafzerk, rouwdienst…) en verkregen inkomsten (erfenis) om de aangifte te kunnen invullen. U kan de aangifte zelf indienen maar indien gewenst kan u zich laten bijstaan door een notaris of andere deskundige.

Lees meer over de aangifte van de erfbelasting

Blijf je met vragen zitten of heb je hulp nodig?